Search form

Kingnguá 26:21

21Yáyù inituddù nira, á yáyù nga ginápù dangà nayù ira ikáttole ta nga Kudio sù pangilayalayâ ku sù mangilin nga kapilliá, á gustu rangà nakuan papatáyan.