Search form

Kingnguá 26:6

6Á kunangane manáddagà ta arubáng mu nga mabestigán megapu sù iddanamák ku, nga palurotan na sangaw ni Namarò yù initabbá na sù ira ngaw naggaká nitta, ta paginnanolayan na yù ira námmatay.