Search form

Kingnguá 3

Yù Pamammapiá di Eduru sù Pilay

1Á ta pannarek na bilák ta púgák, nga negagángay nga oras nga pakimállà nayù ira Kudio, nappulù di Eduru kâ Kuan nga minay sù mangilin nga kapilliá, tapè makimállà ira. 2Pakáranni ra ta puertá nayù kapilliá nga mangngágan ta Kakástán nga Puertá, naratang da yù laláki nga pilay yù nakeyanatán na. Á ta kággággaw initotoli ra yù pilay tapè makilimù sù ira nga mattatallung sù kapilliá.

3Pakasingan nayù pilay kári Eduru kâ Kuan, nakilimù nira gapay. 4Á inni-innad di Eduru, á kinagi ra kuna, “Innam kami,” kud da. 5Á sinángngák na ira, ta iniddagán na yù iyawâ da kuna. 6Ngam kinagi ni Eduru kuna, “Awán kami ta kuártu, ngam ajjan yù awayyá mi nga mangabbák nikaw megapu sù pakáwayyá ni Apu Kesu Kiristu nga taga Nasaret. Gumikkáng ka laguk, tapè mallakák ka.” 7Á sinangngalán ni Eduru yù limá na nga jiwanán, tapè pagikkangan na. Á dagarágâ nga nassikan yù takki na. 8Á nikáddagâ na lâ gimikkáng. Á nepulù nira nga simillung sù mangilin nga kapilliá, nga nallakalakák nga nakkassakassú, ánna naddáyaw kâ Namarò.

9Á ngámin nga tatolay, nasingad da yù tolay nga nallakalakák ánna naddáyaw kâ Namarò. 10Á natákkilalád da ta aggina yù ngaw nagitubang nga minákkilimù sù puertá nga Kakástán. Á nepallà yù kapállâ da sù nesimmu kuna. 11Á ta pakikering nayù ngaw pilay paga kári Eduru kâ Kuan ta balkon nayù kapilliá nga mangngágan ta balkon ni Patul Solomon,+ minay yù ira ngámin nga tatolay nga makkarakarerá nga magarimummung nira ta balkon, ta nerallà yù kapállâ da.

Yù Pangilayalayâ ni Eduru sù Mangilin nga Kapilliá

12Á pakasingan ni Eduru ta napállâ yù ira tatolay, kinagi na nira, “Sikayu nga kábuluk ku nga ginaká ni Israel, ngattá, ta napállâ kayu gapu ta makalakák yù ngaw pilay? Ngattá, ta dúlangán naw kami? Kagian naw panò ta sikami yù nammapiá ánna namalakák sawe tolay, megapu sù ámmagaddátu mi onu piá mi? 13Ari gemma sikami yù mappagaddátu, nu ari galâ si Namarò nga Yápu di Abrakam kári Isak kâ Akup, ánna ngámin nga naggaká nittam. Á pinalakák ni Namarò yawe tolay, tapè meparáyaw si Apu Kesu nga Anâ na. Ngam sikayu, ginápù naw si Apu Kesu, á inikeká naw ta arubáng ni Gubinador Pilatto nga awán ta liwâ na. Á manakì kayu kuna. Á mássiki nu inikáyâ ni Pilatto nga palubbángan, ngam ari makatubáng sù ure naw. 14Sinájjián naw yù kuruk nga napiá nga mangilin, nga awán ta liwâ na, á kinagi naw kâ Pilatto ta palubbángan na yù namapátay. 15Á pinapáte naw yù manotolay. Ngam pinaginnanole ni Namarò, á sikami yù massistígu ta kuruk yian, ta nasingam mi. 16Á yawe tolay, inikatalà na si Apu Kesu. Á megapu sù pakáwayyá ni Apu Kesu, nammapiángin ánna nasikanin. Aggina yù ngaw pilay nga masingan naw ánna matákkilalán naw. Á megapu ta pangikatalà na kâ Apu Kesu nga Yápu mi, napammapiángin ta arubáng naw.”

17“Wáwwagi,” kun na paga ni Eduru sù ira tatolay, “ta pamapáte naw kâ Apu Kesu, ammù ta arán naw kánnámmuán ta aggina yù MakKiristu nga jinok ni Namarò saw. Á yù ira kátannangán naw, arád da gapay ammu. 18Ngam si Namarò, inibilin na sù ngaw ira ábbilinán na yù jigâ nga umay sù MakKiristu nga doban na ta umay saw. Á yáyù nga mapatuppál laguk yù kinagi nayù ira ábbilinán na sù kepátà ni Apu Kesu ta kurù. 19Mabbabáwi kayu laguk, á kurugan naw si Namarò ánna likuránán naw yù liwiliwâ naw. Á pakomán na kayu ni Namarò sù liwiliwâ naw, 20ánna pabannáyán na yù nonò naw. Á doban na má sangaw sawe dabbuno si Apu Kesu, nga sinullà na ta mammaguray nittam. 21Ngam maggián lábbì ta arubáng ni Namarò ta lángì ta áddè ta dattál nayù ággaw nga sinullà ni Namarò nga panguli na ta dabbuno. Yáyù inibilin na ngaw ni Namarò sù ira ngaw ábbilinán na sù ira olu nga ággaw.”

22Á kinagi na paga ni Eduru, “Ajjan yù kinagi na ngaw ni Moyses, nga yù ngaw ábbilinán ni Namarò, nga kun na,

‘Doban na sangaw ni Apu Namarò yù ábbilinán na, nga kagittá tam nga Kudio, ta kunnay sù paddok na nikán.

Á tángngagan naw ngámin yù kagian na nikayu.

23Á ngámin yù ira tatolay nga ari manguruk, ari iren mesipà sù ira tatole ni Namarò,

nu ari galâ ta mesinná ira kâ Namarò ta áddè ta áddè.’+

24Yáyù kinagi na ngaw ni Moyses. Á di Samuel ánna yù ira ngaw ábbilinán ni Namarò nga naporián nga siminubbâ kuna, kinagi ra yù meyannung sù karannian nga ággaw. 25Á sittam ngámin nga Kudio yù mesipà sù initarátu na ngaw ni Namarò sù ira ngaw naggaká nittam, gapu ta ánâ da ittam nga naporián. Ta yawe yù initarátu ni Namarò kâ Kákay Abrakam, nga kun na, ‘Mammapiá yù ággián nayù ira ngámin nga tatolay ta dabbuno, megapu sù tádday nga ginakám.’ 26Yáyù kinagi ni Namarò kâ Kákay Abrakam. Á yáyù gapu na nga sittam nga Kudio yù olu nga naddobán na kâ Apu Kesu nga Anâ na, tapè pammapián na yù ággiát tam, ánna ituddu na nittam ta likuránát tam yù narákè nga akka-akkuát tam, ánna palurotat tam yù ipakuá na nittam,” kun ni Eduru.