Search form

Kingnguá 3:1

Yù Pamammapiá di Eduru sù Pilay

1Á ta pannarek na bilák ta púgák, nga negagángay nga oras nga pakimállà nayù ira Kudio, nappulù di Eduru kâ Kuan nga minay sù mangilin nga kapilliá, tapè makimállà ira.