Search form

Kingnguá 3:12

Yù Pangilayalayâ ni Eduru sù Mangilin nga Kapilliá

12Á pakasingan ni Eduru ta napállâ yù ira tatolay, kinagi na nira, “Sikayu nga kábuluk ku nga ginaká ni Israel, ngattá, ta napállâ kayu gapu ta makalakák yù ngaw pilay? Ngattá, ta dúlangán naw kami? Kagian naw panò ta sikami yù nammapiá ánna namalakák sawe tolay, megapu sù ámmagaddátu mi onu piá mi?