Search form

Kingnguá 3:19

19Mabbabáwi kayu laguk, á kurugan naw si Namarò ánna likuránán naw yù liwiliwâ naw. Á pakomán na kayu ni Namarò sù liwiliwâ naw,