Search form

Kingnguá 3:2

2Pakáranni ra ta puertá nayù kapilliá nga mangngágan ta Kakástán nga Puertá, naratang da yù laláki nga pilay yù nakeyanatán na. Á ta kággággaw initotoli ra yù pilay tapè makilimù sù ira nga mattatallung sù kapilliá.