Search form

Kingnguá 3:21

21Ngam maggián lábbì ta arubáng ni Namarò ta lángì ta áddè ta dattál nayù ággaw nga sinullà ni Namarò nga panguli na ta dabbuno. Yáyù inibilin na ngaw ni Namarò sù ira ngaw ábbilinán na sù ira olu nga ággaw.”