Search form

Kingnguá 3:23

23Á ngámin yù ira tatolay nga ari manguruk, ari iren mesipà sù ira tatole ni Namarò,

nu ari galâ ta mesinná ira kâ Namarò ta áddè ta áddè.’