Search form

Kingnguá 3:26

26Yáyù kinagi ni Namarò kâ Kákay Abrakam. Á yáyù gapu na nga sittam nga Kudio yù olu nga naddobán na kâ Apu Kesu nga Anâ na, tapè pammapián na yù ággiát tam, ánna ituddu na nittam ta likuránát tam yù narákè nga akka-akkuát tam, ánna palurotat tam yù ipakuá na nittam,” kun ni Eduru.