Search form

Kingnguá 4

Yù Pangikeká nayù ira Kátannangán na Kudio kári Eduru kâ Kuan

1Á pagubobuk di Eduru kâ Kuan paga sù ira magaru nga tatolay, nappángè nira yù ira pári na Kudio ánna yù kapitán nayù ira nga magguárdiá sù mangilin nga kapilliá, ánna yù ira Sadusio. 2Á napporay ira, gapu ta pangituddu ri Eduru ánna yù ira kábulun na sù ira tatolay. Ta inituddu ri Eduru ta naginnanolayin si Apu Kesu, á yáyù nga pakánnámmuád da ta kuruk nga maginnanolay gapay noka yù ira nga námmatay. 3Á ginápù da laguk di Eduru kâ Kuan. Á gapu ta gabingin, pinukù da ira áddè ta pannawák. 4Ngam napakáru yù ira nga manguruk, gapu ta pagginná ra sù bilin ni Namarò nga kinagi ri Eduru nira. Á mággè límáribu yù ira lálláki nga manguruk.

5Á ta pannawák, naggagammung ta Jerusalem yù ira Kudio nga mammaguray ánna yù ira giriámán, ánna yù ira mesturu nga mangituddu ta tunung da gapay. 6Ajjan gapay tán di Annas nga kotunán na pári, kári Kayapas, ánna si Kuan, si Alekanduru, ánna ngámin ira nga kanakanáyun nayù kotunán na pári. 7Paggagammung da, inipágál da di Eduru ta meyarubáng nira, tapè bestigád da ira. Á iniyabbû da nira, “Sisaw yù paggapuán nayù pakáwayyá naw? Asinni naddok nikayu ta kingnguá naw?” kud da kári Eduru.

8Á yù Mangilin nga Ikararuá, inipakánnámmu na kâ Eduru yù itabbák na, á kinagi ni Eduru laguk nira, “Sikayu nga mammaguray nikami, ánna sikayu nga karakalám mi, 9nu bestigán naw kami megapu sù napiá nga kingnguá mi sù pilay kagabi ánna yù nipammapiá mi kuna, 10á mánnámmuán naw laguk, ánna yù ira ngámin nga kagittá tam nga ginaká ni Israel, ta nammapiángin yù tolay nga manáddak sawe arubáng naw megapu sù pakáwayyá ánna ámmagaddátu ni Apu Kesu Kiristu nga taga Nasaret. Aggina yù inipátà naw ta kurù, ngam pinaginnanole ni Namarò. 11Aggina yù meyárik ta batu nga inubobuk nayù ngaw ábbilinán ni Namarò sù dán nga netúrâ, nga batu nga nanakitán naw. Á sikayu yù meyárik sù ira minábbalay. Á yù iniwallián naw, aggina yù piníli ni Namarò, nga nabbáli ta panáddagán nayù bale na, nga keyarigán nayù ira ngámin nga mangikatalà kuna.+ 12Á ta ngámin nga dabbuno, awán ta mangiyígù ta tatolay, nu ari galâ si Apu Kesu Kiristu. Awán ta tanakuán nga mangiyígù nittam.”

13Á ta pakaginná nayù ira mammaguray sù initabbák di Eduru, napállâ ira, gapu ta pobare di Eduru nga ari naggigiámmu, ngam ari ira nappasirán nga nagubobuk nira. Á yáyù nga kánnámmuád da ta kábulun na ira ngaw ni Apu Kesu. 14Á awán ta ipaliwâ da kári Eduru kâ Kuan, ta nepanáddak gapay nira yù tolay nga pilay ngaw, nga nammapiángin. 15Á pinalawád da ira laguk nayù ira mamestigá nira, tapè makkaká-ubobuk ira. 16Á kinagi ra, “Anni yù akkuát tam sù ira tolay? Ta nappasingan yù pinagaddátu ra sù ira ngámin nga tatolay nga maggián ta Jerusalem, á awán ta awayyá tam gemma nga makkagi ta ari kuruk. 17Ngam ananássingat tam ira laguk, tapè ari ira má mangituddu ta meyannung kâ Kesu, ánna ari massamâ paga yù dámak nga meyannung kuna sù ira tatolay.”

18Á kabalid da nakkaká-ubobuk, pinatallung da di Eduru, á inipugik da yù pangilayalayâ da ánna pangituddu ra ta meyannung kâ Apu Kesu. 19Ngam simibbák nira di Eduru kâ Kuan, á kinagi ra, “Nononopan naw nu anni yù napiá ta ánninganán ni Namarò, nu kurugam mi yù kagian naw ánnè sù kagian ni Namarò. 20Ta awán ta awayyá mi nga mattukkâ nga makkagi sù nasingam mi ánna naginná mi nga kingnguá ni Apu Kesu ánna inituddu na,” kud da.

21Á yù ira mammaguray, inananássing da má di Eduru. Á pinalubbáng da ira laguk, ta arád da nálek yù awayyá ra nga mamággáng nira, gapu ta naddayaráyaw yù ira ngámin nga tatolay kâ Namarò, megapu sù nesimmu sù ngaw pilay. 22Á matturù ta appátapulu ngin yù dagun nayù tolay nga nammapiángin megapu sù pakáwayyá ri Eduru nga naggapu sù ámmagaddátu ni Apu Kesu.

Yù Pakimállà nayù ira Manguruk kâ Apu

23Á ta kapalubbáng di Eduru kâ Kuan, minay ira ta gián nayù ira kákkopud da, á kinagi ra nira yù ngámin nga kinagi nayù ira kátannangán nga pári ánna yù ira giriámán. 24Á ta pakaginná nayù ira kákkopud da ta inananássing da ira, nattatádday ira nga nakimállà kâ Namarò, á kinagi ra:

“Apu Namarò, sikaw yù mammaguray ánna sikaw yù namarò ta lángì ánna dabbuno, bebay, ánna ngámin yù maggián nira. 25Á si Patul Dabid, nga yù ngaw naggaká nikami nga masserbi nikaw, kinagi na yù bilim mu nga nipakagi nayù Mangilin nga Ikararuá kuna. Á ajjan nga netúrâ yù kinagi na ngaw, nga kunniaw:

‘Yù ira nga ari Kudio nga mammaguray ta dabbuno, ngattá, ta mapporay ira kâ Namarò?

Á yù ira Kudio, ngattá, ta potuád da si Namarò!

26Mattatádday yù ira patul ánna yù ira ngámin nga mammaguray ta dabbuno,

tapè igagánge ra yù pakikontará ra kári Namarò ánna yù MakKiristu nga sinullà na ta mammaguray.’+

27“Apu Namarò, napalurokin kunangane yù kinagi na ngaw ni Patul Dabid, ta nepaggagammung ngaw gemma sawe ili na Jerusalem yù ira kagittá mi nga ginaká ni Israel ánna yù ira ngámin nga ari Kudio gapay, kári Patul Erodo kâ Gubinador Pilatto. Á nattatádday ira tapè igagánge ra nu kunnasi yù ámmapáte ra sù mangilin nga Anâ mu nga masserbi nikaw. 28Á kingnguá ra yù ngámin nga dán nga sinalákkuruk mu ngaw, megapu sù pakáwayyám ánna urem. 29Apu, naginnám yù pangananássing da nikami. Á pataggatam mu bì yù nonò mi ngámin nga masserbi nikaw, tapè ari kami maganássing nga mangilayalayâ sù bilim mu nga meyannung kâ Apu Kesu. 30Pammapiám mu yù ira máttakì ánna ipasingam mu yù pagaddatuam mu nga makapállâ, megapu sù pakáwayyá ni Apu Kesu, nga mangilin nga Anâ mu nga masserbi nikaw.”

31Á kabalid da nakimállà, nagguyu yù balay nga naggagammungád da. Á minay yù Mangilin nga Ikararuá sù ira ngámin. Á ari ira maganássing nga mangilayalayâ sù bilin ni Namarò.

Yù Pakkaká-abbák nayù ira Manguruk

32Á yù ira ngámin nga manguruk, nattatádday ira ta nonò da ánna ayâ da. Á awán nira ta nakikkì, nga makkagi ta kukuá na lápay yù ngámin nga kukuá na, ngam pinattatádde ra yù ngámin nga kukuá ra, tapè makkakásipà ira. 33Á yù ira minángngilayalayâ, naláppà ira nga ari nattukkâ nga makkagi ta naginnanolayin si Apu Kesu, nga kuruk nga matolay mángin. Á nepallà yù pangikállà ni Namarò sù ira ngámin nga manguruk. 34Á awán nira ta magáwák, gapu ta yù ira nga ajjan kuá na nga dabbun ánna balay, iniláku ra nga katággitádday, 35á inipaggiwâ da yù nallakuád da sù ira minángngilayalayâ, tapè aggira mangisinek ta kuártu sù ira magáwák ta meyannung ta awágad da.

36Á ajjan si Kusè, nga ginaká ni Libi nga taga Sipro, nga iningágan nayù ira minángngilayalayâ ta Bernabe. Á yù kebalinán na “Bernabe” yù minánnabarang. 37Á iniláku ni Kusè yù dabbun na, á inipaggiwâ na yù pagá na sù ira minángngilayalayâ.