Search form

Kingnguá 4:1

Yù Pangikeká nayù ira Kátannangán na Kudio kári Eduru kâ Kuan

1Á pagubobuk di Eduru kâ Kuan paga sù ira magaru nga tatolay, nappángè nira yù ira pári na Kudio ánna yù kapitán nayù ira nga magguárdiá sù mangilin nga kapilliá, ánna yù ira Sadusio.