Search form

Kingnguá 4:13

13Á ta pakaginná nayù ira mammaguray sù initabbák di Eduru, napállâ ira, gapu ta pobare di Eduru nga ari naggigiámmu, ngam ari ira nappasirán nga nagubobuk nira. Á yáyù nga kánnámmuád da ta kábulun na ira ngaw ni Apu Kesu.