Search form

Kingnguá 4:19

19Ngam simibbák nira di Eduru kâ Kuan, á kinagi ra, “Nononopan naw nu anni yù napiá ta ánninganán ni Namarò, nu kurugam mi yù kagian naw ánnè sù kagian ni Namarò.