Search form

Kingnguá 4:2

2Á napporay ira, gapu ta pangituddu ri Eduru ánna yù ira kábulun na sù ira tatolay. Ta inituddu ri Eduru ta naginnanolayin si Apu Kesu, á yáyù nga pakánnámmuád da ta kuruk nga maginnanolay gapay noka yù ira nga námmatay.