Search form

Kingnguá 4:21

21Á yù ira mammaguray, inananássing da má di Eduru. Á pinalubbáng da ira laguk, ta arád da nálek yù awayyá ra nga mamággáng nira, gapu ta naddayaráyaw yù ira ngámin nga tatolay kâ Namarò, megapu sù nesimmu sù ngaw pilay.