Search form

Kingnguá 4:22

22Á matturù ta appátapulu ngin yù dagun nayù tolay nga nammapiángin megapu sù pakáwayyá ri Eduru nga naggapu sù ámmagaddátu ni Apu Kesu.