Search form

Kingnguá 4:23

Yù Pakimállà nayù ira Manguruk kâ Apu

23Á ta kapalubbáng di Eduru kâ Kuan, minay ira ta gián nayù ira kákkopud da, á kinagi ra nira yù ngámin nga kinagi nayù ira kátannangán nga pári ánna yù ira giriámán.