Search form

Kingnguá 4:24

24Á ta pakaginná nayù ira kákkopud da ta inananássing da ira, nattatádday ira nga nakimállà kâ Namarò, á kinagi ra:

“Apu Namarò, sikaw yù mammaguray ánna sikaw yù namarò ta lángì ánna dabbuno, bebay, ánna ngámin yù maggián nira.