Search form

Kingnguá 4:26

26Mattatádday yù ira patul ánna yù ira ngámin nga mammaguray ta dabbuno,

tapè igagánge ra yù pakikontará ra kári Namarò ánna yù MakKiristu nga sinullà na ta mammaguray.’