Search form

Kingnguá 4:31

31Á kabalid da nakimállà, nagguyu yù balay nga naggagammungád da. Á minay yù Mangilin nga Ikararuá sù ira ngámin. Á ari ira maganássing nga mangilayalayâ sù bilin ni Namarò.