Search form

Kingnguá 4:36

36Á ajjan si Kusè, nga ginaká ni Libi nga taga Sipro, nga iningágan nayù ira minángngilayalayâ ta Bernabe. Á yù kebalinán na “Bernabe” yù minánnabarang.