Search form

Kingnguá 5:17

Yù Karigirigâ nayù ira Minángngilayalayâ

17Á yù kotunán na pári ánna yù ira ngámin nga kábulun na nga Sadusio, nalussaw ira sù ira minángngilayalayâ. Á nerallà yù passil da nira.