Search form

Kingnguá 5:20

20“Sangaw nu pannawák, umay kayu ta mangilin nga kapilliá, á ilayalayâ naw sù ira ngámin nga tatolay yù meyannung sù awayyá ra nga mesipà sù áttole ni Namarò nga awán ta áddè na,” kun na nira.