Search form

Kingnguá 5:29

29Ngam simibbák di Eduru ánna yù ira kábulun na, á kinagi ra, “Máwák nga kurugam mi yù taddán ni Apu Namarò ánnè sù taddán na tolay.