Search form

Kingnguá 5:33

Yù Panabarang ni Gamaliel sù ira Kábulun na nga Minámmaguray

33Á pakaginná nayù ira minámmaguray sù kinagi di Eduru, napporay ira, á gustu ra nga papatáyan yù ira minángngilayalayâ.