Search form

Kingnguá 5:36

36Ta manonò ku yù ngaw Teras, nga nappeddaráyaw, á mággè appátagatù yù ira siminuttul kuna. Ngam napapátay si Teras, á newarawarâ ngámin yù ira nga siminuttul kuna, á awán ta nabbalinád da.