Search form

Kingnguá 5:38

38“Á yáyù nga kagiak ku nikayu, wáwwagì, ta paguráyát tam lábbì yù ira minángngilayalayâ. Arát tam ira akkuán, tanu tolay yù paggapuán nayù ituddu ra, á mattukkâ sangaw, á yáyù áddè na.