Search form

Kingnguá 5:39

39Ngam nu si Namarò yù paggapuán na, ari ittam makatubáng. Paguráyát tam ira laguk, marakè matákál tam sangaw ta si Namarò galâ yù pakikontarát tam,” kun ni Gamaliel nira. Á gininná ra yù kinagi na.