Search form

Kingnguá 6

Panullà da ta Pitu nga Lálláki nga Mangabbák

1Á ta kággággaw, nalannapán yù ira manguruk kâ Apu Kesu. Á yù ira Kudio nga naggapu ta arayyu, nga Gareko yù ággubobuk da, netádday ira sù ira Kudio nga taga Jerusalem, nga magubobuk ta Kebru. Á ta pangisinek nayù ira minángngilayalayâ ta máwák nayù ira tatolay, naddagaragim yù ira Kudio nga Gareko yù ággubobuk da, gapu ta nakúráng yù neyawâ sù ira kábulud da nga bábbay nga bálu.

2Á pakarámak nayù ira mapulu duá nga minángngilayalayâ, pinaggagammung da yù ira manguruk, á kinagi ra nira, “Arám mi nakuan iginnà yù pangilayalayâ mi ta bilin ni Namarò, tapè matángngák mi lâ yù pangisinek mi ta pakkatole naw. 3Wáwwagi, mappíli kayu laguk ta pitu nikayu nga lálláki nga pangikatalakán, nga tumulù sù Mangilin nga Ikararuá ánna napiá yù nonò da, tapè aggira yù mangisinek ta máwák na tolay. 4Ngam sikami, tángngagam mi galâ yù ipakimállà mi kâ Apu ánna yù pangilayalayâ mi sù bilin ni Namarò,” kud da.

5Á nagayáyâ yù ira magaru nga manguruk megapu sù kinagi ra. Á danniaw ira yù piníli ra: si Esteban, nga mapasigaggà yù ángnguruk na kâ Apu Kesu ánna tumulù sù Mangilin nga Ikararuá. Á si Pilippi, si Porokoro, si Nikanor, si Timon, si Parmenas, á si Nikolas nga taga Antokia nga nakKudiongin. 6Á iniyarubáng da ira sù ira mapulu duá nga minángngilayalayâ, tapè ipakimállà da ira kâ Namarò. Á ta pakimállà nayù ira minángngilayalayâ, inipotud da yù limá ra ta ulu nayù ira katággitádday nga napíli, nga panákkilalán ta aggira yù ira natullà nga manaron ánna mangisinek ta máwák na tolay.

7Á yáyù nga nassamâ yù bilin ni Namarò. Á nalannapán ta aru yù ira manguruk ta ili na Jerusalem. Á nanguruk gapay kâ Apu Kesu yù aru nga pári ira nga Kudio.

Yù Paggápù da kâ Esteban

8Á si Esteban, aru yù ira pinagaddátu na nga makapállâ ta arubáng nayù ira tatolay ta Jerusalem megapu sù allà ni Namarò kuna, ta iniyawâ ni Namarò kuna yù ámmagaddátu na. 9Ngam ajjan gapay ta Jerusalem yù ira Kudio nga makkakábulun ta ággagammungán nga mangngágan ta Kapilliá nayù ira Napalubbáng, nga taga Sirene ánna taga Alekandria. Á ajjan gapay yù ira nga taga Silisia ánna taga Asia. Á nattatádday ira nga minay nakikontará kâ Esteban, ánna naríri ira ta ubobuk na. 10Ngam arád da náppù, gapu ta napiá yù itabbák ni Esteban megapu sù pangabbák nayù Mangilin nga Ikararuá kuna. 11Á yáyù nga inagálád da yù ira lálláki nga sináddanád da ta kuártu, tapè massiri ira ta meyannung kâ Esteban. Á kinagi nayù ira massiri, “Naginná mi yù pakkagi ni Esteban ta narákè nga meyannung ta yù ngaw Moyses ánna si Namarò,” kud da.

12Á yù ira massirisiri, pinappatapátu ra yù ira káruán nga tatolay, ánna yù ira giriámán na Kudio, ánna yù ira mesturu nga mangituddu ta tunung ni Moyses. Á inikáddagâ da lâ ginápù si Esteban, á iniyánge ra sù ira minámmanunnù. 13Á minay yù ira nga sináddanád da ta kuártu, á nanáddak ira ta arubáng nayù ira minámmanunnù, tapè massistígu ira. Ngam massiri ira, á kinagi ra, “Yawe tolay, arán na tukkatan yù narákè nga kagian na nga meyannung sawe mangilin nga kapilliá ánna yù tunung ni Moyses. 14Naginná mi yù kinagi na, nga umay sangaw si Kesu nga taga Nasaret, á darálan na yawe kapilliá, á patalián na yù kustombare tam nga inituddu ni Moyses sù ira naggaká nittam,” kud da. 15Á yù ira minámmaguray nga nagitubang ta ámmanunnután, pakaginná ra sù kinagi nayù ira massiri, inimámmatád da si Esteban, á nasingad da yù mammang na nga maddalingáráng ta kun na mammang nayù daroban ni Namarò nga naggapu ta lángì.