Search form

Kingnguá 6:12

12Á yù ira massirisiri, pinappatapátu ra yù ira káruán nga tatolay, ánna yù ira giriámán na Kudio, ánna yù ira mesturu nga mangituddu ta tunung ni Moyses. Á inikáddagâ da lâ ginápù si Esteban, á iniyánge ra sù ira minámmanunnù.