Search form

Kingnguá 6:15

15Á yù ira minámmaguray nga nagitubang ta ámmanunnután, pakaginná ra sù kinagi nayù ira massiri, inimámmatád da si Esteban, á nasingad da yù mammang na nga maddalingáráng ta kun na mammang nayù daroban ni Namarò nga naggapu ta lángì.