Search form

Kingnguá 6:3

3Wáwwagi, mappíli kayu laguk ta pitu nikayu nga lálláki nga pangikatalakán, nga tumulù sù Mangilin nga Ikararuá ánna napiá yù nonò da, tapè aggira yù mangisinek ta máwák na tolay.