Search form

Kingnguá 6:5

5Á nagayáyâ yù ira magaru nga manguruk megapu sù kinagi ra. Á danniaw ira yù piníli ra: si Esteban, nga mapasigaggà yù ángnguruk na kâ Apu Kesu ánna tumulù sù Mangilin nga Ikararuá. Á si Pilippi, si Porokoro, si Nikanor, si Timon, si Parmenas, á si Nikolas nga taga Antokia nga nakKudiongin.