Search form

Kingnguá 6:7

7Á yáyù nga nassamâ yù bilin ni Namarò. Á nalannapán ta aru yù ira manguruk ta ili na Jerusalem. Á nanguruk gapay kâ Apu Kesu yù aru nga pári ira nga Kudio.