Search form

Kingnguá 6:8

Yù Paggápù da kâ Esteban

8Á si Esteban, aru yù ira pinagaddátu na nga makapállâ ta arubáng nayù ira tatolay ta Jerusalem megapu sù allà ni Namarò kuna, ta iniyawâ ni Namarò kuna yù ámmagaddátu na.