Search form

Kingnguá 7:49

49‘Yù lángì, kunnay lâ ta pagitubangák ku. Á yù dabbuno, kunnay lâ ta pangipotunák ku ta takkì.

Egga panò yù paddayan naw nga paggianák ku? Awán!

Egga panò yù paddayan naw nga pagibannagák ku? Awán!