Search form

Kingnguá 7:54

Yù Pate ni Esteban

54Á pakaginná nayù ira minámmanunnù sù kinagi ni Esteban, napporay ira, á nangngarangaringngì ira megapu sù nepallà nga pore ra.