Search form

Kingnguá 8

Yù Pawwarawarâ nayù ira Manguruk

1Á si Saulo, inanugù na yù pamapáte ra kâ Esteban, ta aggina yù manangngal ta barawási nayù ira namayáng kuna. Á sù ággo na pamapáte ra kâ Esteban, yáyù pamegapu ra manigirigâ sù ira ngámin nga manguruk kâ Apu Kesu nga naggián ta Jerusalem. Á nawwarawarâ yù ira manguruk ta purubinsia na Judiya ánna Samaria. Ngam yù ira mapulu duá nga minángngilayalayâ nga sinudduán ni Apu Kesu, naggián ira ta Jerusalem. 2Á ajjan yù ira tatolay nga napasigaggà yù ángnguruk da kâ Apu, á pakarámak da ta pate ni Esteban, kinulukuletád da, á inâ da yù baggi na, á ed da initanam. 3Ngam si Saulo, jinigirigâ na ira ngámin nga manguruk kâ Apu Kesu. Simillung ta katággitádday nga bale ra, á inipagápù na yù ira nga lálláki ánna bábbay, á inipabáluk na ira.

Yù Pangilayalayâ da sù Bilin ni Namarò ta Samaria

4Á yù ira manguruk nga nawwarawarâ ta arayyu nga lugár, minay ira nga nangilayalayâ sù bilin nga meyannung kâ Apu Kesu. 5Si Pilippi yù tádday. Á páno ni Pilippi ta Jerusalem, minay ta ili sù purubinsia na Samaria, á inilayalayâ na nira si Apu Kesu Kiristu. 6Á ngámin yù ira tatolay, sinángngák da ta napiá yù kinagi ni Pilippi ánna yù nasingad da nga pinagaddátu na. 7Á aru yù ira anitu nga pinapáno ni Pilippi, nga nakkalli ta nasikan ta páno ra sù ira nagunagád da. Á aru gapay ira nga tatolay nga natay baggi ra ánna yù ira pilay gapay nga pinammapiá ni Pilippi. 8Á yáyù nga magayáyâ yù ira ngámin nga tatolay ta ili.

9Á naggián gapay ta ili yù laláki nga mangngágan ta Simon, nga minágganánitu nga mamappállâ sù ira tatolay ta Samaria sù angnga-angnguá na nga májik. Mappeddaráyaw, á kinagi na nira ta aggina yù makáwayyá. 10Á ngámin ira nga maríku ánna pobare, sinángngák da si Simon ta napiá. Á kud da, “Ajjan támma kuna yù pakapangnguá ni Namarò nga mamagaddátu,” kud da. 11Á sinángngák da ta napiá, gapu ta nabayágin nga minássalamangká ta arubáng da, á napállâ ira. 12Ngam ta panguruk da sù napiá nga dámak nga kinagi ni Pilippi nga meyannung sù pammagure ni Namarò ánna yù pakáwayyá ni Apu Kesu Kiristu, nakirigù ira laguk, aggira nga lálláki ánna bábbay. 13Á mássiki si Simon, nanguruk gapay ánna nakirigù. Á nepulupulù kâ Pilippi. Á napállâ si Simon, nga nepallà yù kapállâ na ta pakasingan na ta aru nga pinagaddátu ni Pilippi.

14Á yù ira minángngilayalayâ nga naggián ta Jerusalem, pakarámak da ta manguruk yù ira tatolay ta Samaria ta bilin ni Namarò, jinok da di Eduru kâ Kuan ta umay nira. 15Á tappì di Eduru ta Samaria, nakimállà ira kâ Namarò ta ipepulù na sù ira bagu nga manguruk yù Mangilin nga Ikararuá. 16Ta arán ni Namarò paga jinok yù Mangilin nga Ikararuá ta umay nira, ngam narigù ira lâ nga netádday kâ Apu Kesu. 17Á di Eduru, sinámmì da ira, á jimittál nga naggián nira yù Mangilin nga Ikararuá.

18Á nasingan ni Simon ta minay naggián sù ira manguruk yù Mangilin nga Ikararuá ta panámmì di Eduru nira. Á en na laguk iniyalawâ kâ Eduru yù kuártu, 19ta kinagi na kuna, “Iddám mà gapay ta pakáwayyâ nga kunnay sù pakáwayyám, tapè umay yù Mangilin nga Ikararuá nga maggián sù ira ngámin nga támmitak ku gapay,” kun na. 20Á kinagi ni Eduru kuna, “Mokum ka ánna yù kuártum, nu kagiam mu ta magátáng yù iyawâ na lâ ni Namarò ta ikáyâ na nga pangiyawatán! 21Ari ka meballay karanniawe nga akkuám mi, gapu ta ari pareku nga napiá yù nonò mu ta ánninganán ni Apu Namarò. 22Ibabáwim laguk yù narákè nga nonò mu, á makimállà ka kâ Apu ta abernu pakomán na ka ta narákè nga nononotam mu. 23Matákál ku ta nepallà yù passil mu, ánna ari ka paga napalubbáng ta passerbim ta narákè nga karagatám mu,” kun ni Eduru kuna. 24Á simibbák si Simon, á kinagi na, “Ipakimállà mà bì kâ Apu ta ari bulubugá mesimmu nikán yù kinagim.”

25Á kabalid di Eduru nangilayalayâ sù bilin ni Namarò tán, nánaw ira, ta manoli ira ta Jerusalem. Á ta ánge ra, inilayalayâ da yù napiá nga dámak nga meyannung kâ Apu Kesu ta aru nga babálay nga sinalebarád da ta purubinsia na Samaria.

Di Pilippi ánna yù Tolay nga taga Etiopia

26Á ajjan yù daroban ni Apu Namarò nga limittuák, á kinagi na kâ Pilippi, “Umay ka ta abagátán, sù dálan nga naggapu ta Jerusalem nga mappángè túrin ta Gasa.” Á yù dálan nga kinagi na, talebarán na yù namagá nga gián ta kalállammatán. 27Á naggagannuâ si Pilippi, á nánaw. Á pakáddè na sù dálan, naratang na yù tolay nga nattakay ta kalesá nga naggapu ta Jerusalem. Aggina yù makáwayyá nga laláki nga taga Etiopia, nga minángngikárgu nga masserbi kâ Kandase nga rená nga mammaguray ta áppatulán na Etiopia. Á yù tolay yù manaron ta ngámin nga kuártu ánna kukuá nayù rená. Á minay ta Jerusalem, tapè makimoray kâ Namarò. 28Á ta kabalin na nakimoray, nánaw ta Jerusalem, á manolingin ta Etiopia. Á pattake na ta kalesá na, bibbiran na yù libru nga initúrâ na ngaw ni Isaya, nga yù ngaw ábbilinán ni Namarò.

29Á pakaratang ni Pilippi sù kalesá, kinagi nayù Mangilin nga Ikararuá kuna, “Dukkì ka táne kalesá ta mepulù ka kuna.” 30Á sinimmâ ni Pilippi yù kalesá, á mináranni kuna. Á naginná na laguk yù tolay nga mabbibbik sù libru ni Isaya nga yù ngaw ábbilinán ni Namarò. Á iniyabbû ni Pilippi kuna, “Kánnámmuám mu yù bibbiram mu?” 31Á simibbák yù tolay, á kinagi na kâ Pilippi, “Kunnasi laguk pakánnámmù, ta awán gemma ta tolay nga mangituddu nikán?” Á inapà na si Pilippi ta mepattakay kuna. Á nappittà si Pilippi nga nepaggitubang kuna.

32Á yawe yù bilin nga binibbik nayù laláki sù libru:

“Aggina yù meyárik ta karneru nga iyánge ra ta áppártián.

Á magimammà nga kunnay ta kígaw na karneru nu usitád da yù duddù na,

ta ari bulubugá makkituk.

33Nepasiránán ta arubáng nayù ira tatolay, á ari kustu yù pamestigá ra kuna, ngam iddâ da lâ pinapátay nga awán ta liwâ na.

Á awán ta makkagi ta meyannung sù ira ginaká na,

ta nári ngin yù inángà na sù dabbuno.”+

34Kabalin na nabbibbik, iniyabbû nayù tolay kâ Pilippi, “Asinni yù ubobugan ni Isaya sawe túrâ na? Kagian na panò yù meyannung ta baggi na, onu kagian na yù meyannung ta tanakuán?” 35Á yáyù nga inigapu ni Pilippi nga ibukalán na yù binibbik na nga kinagi ni Isaya, á inipakánnámmu na yù napiá nga dámak nga meyannung kâ Apu Kesu.

36Á ta pallakák da ta dálan, nakáddè ira ta danum. “Innam mè yù danum!” kun nayù tolay kâ Pilippi. “Awayyâ nakuan nga marigù kunangane?” kun na. 37“Wan,” kun ni Pilippi kuna. “Máyâ nu kuruk ka nga manguruk kâ Apu Kesu,” kun na. “Wan, mangurugà,” kun nayù tolay kâ Pilippi. “Kurugak ku ta Anâ ni Namarò si Apu Kesu Kiristu.” 38Á pinaginnà na laguk yù kalesá na, á gimitták ira, á minay ira sù danum. Á jinigù ni Pilippi.

39Á god da nga naggapu sù danum, inakkâ nayù Ikararuá ni Apu si Pilippi. Á yù tolay, arán na má nasingan. Á nattakay yù tolay nga nánaw nga nappángè ta gián na, nga magayáyâ megapu sù panguruk na kâ Apu Kesu. 40Á si Pilippi, inikáddagâ na lâ jimittál ta ili na Asoto. Á nánaw, nga nappángè ta ili na Sesaria. Á inilayalayâ na yù napiá nga dámak nga meyannung kâ Apu Kesu ta ngámin nga ili nga sinalebarán na ta áddè ta pakáddè na ta Sesaria.