Search form

Kingnguá 8:12

12Ngam ta panguruk da sù napiá nga dámak nga kinagi ni Pilippi nga meyannung sù pammagure ni Namarò ánna yù pakáwayyá ni Apu Kesu Kiristu, nakirigù ira laguk, aggira nga lálláki ánna bábbay.