Search form

Kingnguá 8:13

13Á mássiki si Simon, nanguruk gapay ánna nakirigù. Á nepulupulù kâ Pilippi. Á napállâ si Simon, nga nepallà yù kapállâ na ta pakasingan na ta aru nga pinagaddátu ni Pilippi.