Search form

Kingnguá 8:14

14Á yù ira minángngilayalayâ nga naggián ta Jerusalem, pakarámak da ta manguruk yù ira tatolay ta Samaria ta bilin ni Namarò, jinok da di Eduru kâ Kuan ta umay nira.