Search form

Kingnguá 8:19

19ta kinagi na kuna, “Iddám mà gapay ta pakáwayyâ nga kunnay sù pakáwayyám, tapè umay yù Mangilin nga Ikararuá nga maggián sù ira ngámin nga támmitak ku gapay,” kun na.