Search form

Kingnguá 8:2

2Á ajjan yù ira tatolay nga napasigaggà yù ángnguruk da kâ Apu, á pakarámak da ta pate ni Esteban, kinulukuletád da, á inâ da yù baggi na, á ed da initanam.