Search form

Kingnguá 8:20

20Á kinagi ni Eduru kuna, “Mokum ka ánna yù kuártum, nu kagiam mu ta magátáng yù iyawâ na lâ ni Namarò ta ikáyâ na nga pangiyawatán!