Search form

Kingnguá 8:26

Di Pilippi ánna yù Tolay nga taga Etiopia

26Á ajjan yù daroban ni Apu Namarò nga limittuák, á kinagi na kâ Pilippi, “Umay ka ta abagátán, sù dálan nga naggapu ta Jerusalem nga mappángè túrin ta Gasa.” Á yù dálan nga kinagi na, talebarán na yù namagá nga gián ta kalállammatán.