Search form

Kingnguá 8:27

27Á naggagannuâ si Pilippi, á nánaw. Á pakáddè na sù dálan, naratang na yù tolay nga nattakay ta kalesá nga naggapu ta Jerusalem. Aggina yù makáwayyá nga laláki nga taga Etiopia, nga minángngikárgu nga masserbi kâ Kandase nga rená nga mammaguray ta áppatulán na Etiopia. Á yù tolay yù manaron ta ngámin nga kuártu ánna kukuá nayù rená. Á minay ta Jerusalem, tapè makimoray kâ Namarò.