Search form

Kingnguá 8:3

3Ngam si Saulo, jinigirigâ na ira ngámin nga manguruk kâ Apu Kesu. Simillung ta katággitádday nga bale ra, á inipagápù na yù ira nga lálláki ánna bábbay, á inipabáluk na ira.