Search form

Kingnguá 8:32

32Á yawe yù bilin nga binibbik nayù laláki sù libru:

“Aggina yù meyárik ta karneru nga iyánge ra ta áppártián.

Á magimammà nga kunnay ta kígaw na karneru nu usitád da yù duddù na,

ta ari bulubugá makkituk.