Search form

Kingnguá 8:33

33Nepasiránán ta arubáng nayù ira tatolay, á ari kustu yù pamestigá ra kuna, ngam iddâ da lâ pinapátay nga awán ta liwâ na.

Á awán ta makkagi ta meyannung sù ira ginaká na,

ta nári ngin yù inángà na sù dabbuno.”